Zorgverlening De Klinge  thumbnail

Zorgverlening De Klinge

Published May 06, 22
7 min read

Zorgverlening op maat

Zorgverlening is het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft. Onder de eerste lijn  wordt de basisgezondheidszorg verstaan die buiten de muren van een ziekenhuis aan een zorgbehoevende verstrekt wordt. Het betreft dus de zorgen verschaft door een huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts,... Bij Thuisverpleging Temse kan je terecht voor verzorging en verpleging thuis: o.a. : hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven,  hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten, Andere zorgverleners bieden bijvoorbeeld ook schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Zorgverlening

Het bevorderen van een (kosten)effectieve uitvoering van preventie en gezondheidsbevordering. Deelnemende organisaties moeten zoveel mogelijk gebruik maken van interventies die zijn gecertificeerd door het Centrum Gezond Leven (CGL). 2. Het bevorderen van het bereik van risicogroepen; signaleren en toeleiden naar geschikte preventieve interventies 3. Het bevorderen van samenwerking tussen organisaties voor een integrale aanpak van preventie en gezondheidsbevordering op lokaal en regionaal niveau Samenwerkende zorgverleners kunnen subsidie aanvragen als ze samenwerken met een thuiszorgorganisatie - Zorgverlening Liezele.4.4 Gezonde Slagkracht Gezonde Slagkracht is eveneens een Zon, Mw-programma. Het loopt tot en met 2014. Doel  (Voorkomen van) overgewicht, alcohol, roken en drugs Gemeenten vergroten hiermee de slagkracht van hun preventieve gezondheidsbeleid 69 Het programma is bedoeld voor in totaal circa 50 gemeenten die daarbij kunnen samenwerken met lokale (zorg)part­ ners (Zorgverlening Elversele).

Gemeenten die wel financieel worden ondersteund, moeten hun kennis delen met andere gemeenten, informatie aanleveren voor evaluatie-onderzoek, hun projecten invoeren in de Interventie-database van het Centrum Gezond Leven (zie 7. 5.2) en zo mogelijk laten erkennen als een werkzame interventie. Samenwerkende zorgverleners kunnen zich oriënteren op samenwerkingsmogelijkheden in het kader van dit programma.4.5 Zichtbare Schakel In het kader van dit programma worden in de periode 2009-2013 extra wijkverpleegkundigen ingezet voor het beter verbinden van zorg, wonen en welzijn op wijkniveau (Thuisverpleging Sint-Amands). Deze inzet is met name bedoeld voor 40 zogenoemde aandachts­ wijken. Ook voor andere wijken zijn aanvragen gehonoreerd. Er komen geen nieuwe subsidierondes meer.

Doelen  −− Bevorderen van een kwalitatieve en (kosten)effectieve uitvoering van de inzet van wijkverpleegkundigen op wijkniveau −− Bijdragen aan een meer integrale wijkgerichte aanpak (wonen, zorg en welzijn) door uitbreiding/versterking van de wijkverpleegkundige functie op wijkniveau −− Samenwerking tussen relevante organisaties en partijen en het bereiken van burgers met een passend aanbod −− Inzicht krijgen in hoe de leemte in de gezondheidszorg in de aandachtswijken door de komst van de wijkverpleegkundige kan worden opgelost −− Zorg dragen voor de inhoudelijke, financiële en organisatorische verankering en de borging van de resultaten en inzichten en van de wijkverpleegkundige functie in de lokale context 7.

Doel  een sterker bewustzijn van patiëntveiligheid op de werkvloer Er wordt gewerkt aan een toolkit Patiëntveiligheid Eerste Lijn. Met als inhoud een VIM-mo­dule (Veilig Incident Mel­ den) en tien inhoudelijke modules. De VIM-module blikt terug: wat is niet goed gegaan en hoe leren we daarvan. De inhoudelijke modules blikken vooruit: hoe kunnen we met meer­dere disciplines en met zo veel mogelijk gebruik van bestaande overlegstructuren de zorg op be­paalde risicogebieden blijvend (met een plan-do-check-act-benadering) zo veilig mogelijk maken. Zorgverlening Buitenland.

Deze onderwerpen lenen zich goed als concreet onderwerp voor samenwerkingsverbanden. Zorg voor veilig is een van de programma’s van het NEO, het Netwerk Eerstelijns Organisaties. Het NEO bestaat uit landelijke beroeps­organisaties die zich bezighouden met richtlijnontwikkeling en de inhoudelijke ondersteuning van kwaliteitsbeleid in de eerste lijn. Een ander NEO-programma is het Ramadanproject, met als doel zorgverleners bewust te maken van de consequenties van vasten.

Zorgverlening Weert

Sa­ menwerkende zorgverleners, bijvoorbeeld in een wijk waar veel mensen vasten, kunnen afspraken maken voor geza­ menlijk beleid en communicatie daarover - Wie behoort tot eerstelijnszorg?. Een derde programma betreft de ontwikkeling van LESA’s (zie 7. 6). 70 De NPCF heeft het initiatief genomen tot Mijn, Zorg, Veilig, een downloadcentrum voor patiëntveiligheidskaarten. Deze kaarten geven patiënten tips over hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een veilige behandeling.

4. Palliatieve zorg Bornem.7 Zelfmanagement Programma NPCF-CBO Dit programma maakt onderdeel uit van het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement. Het stimuleert het zelfma­ nagement van chronisch zieken via drie pijlers: versterken van de patiënt, toerusten van de professional en creëren van de juiste randvoorwaarden. Doelen  −− Initiëren, motiveren, stimuleren en bundelen wat er al is −− Opleveren van concrete producten.

De bedoeling is dat de Beweegkuur in het basispakket van de zorg­ verzekering wordt opgenomen, waarschijnlijk in 2012. Gecombineerde leefstijlinterventies blijken ook effectief voor mensen met overgewicht en obesitas. Dat heeft geleid tot een doorontwikkelde Beweeg, Kuur voor deze groep (Zorgverlening Waasmunster). Tot in ieder geval 2011 is de Beweeg, Kuur alleen beschikbaar voor een zorgvuldig geselecteerde onderzoeksgroep.Het project, gefinancierd door VWS, heeft een looptijd van ruim vier jaar en eindigt eind 2012. 7. 4.10 Zorg voor beter Het programma Zorg voor Beter is een initiatief van VWS. Zon, Mw heeft de regie (Kwaliteitszorg multiprofessionele zorgverlening). Het programma stimuleert organi­ saties in de langdurende zorg om nu én in de toekomst goede zorg te leveren.

Het programma biedt handige methodieken, goede voorbeelden en advies van experts. Leren van elkaar staat centraal. 7. 4.11 En nog veel meer programma’s Voor samenwerkende eerstelijnszorgverleners zijn er nog veel meer landelijke, regionale of lokale programma’s die interessant zijn of waar eventueel bij kan worden aangesloten. We beperken ons tot bovenstaand overzicht.

71 7. 5 Ontwikkel- en kennisinstituten/-organisaties Nederland kent diverse instellingen die zich bezighouden met kennisverzameling, programmaontwikkeling en imple­ mentatiebevordering van voor de eerste lijn relevante thema’s (Zorgverlening Nieuwkerken). De monodisciplinaire beroepsorganisaties laten we hier buiten beschouwing. We hebben er al een aantal genoemd, zoals Zon, Mw. Een ander relevant instituut is het NIVEL, onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg, met een specifieke focus op de eerste lijn.

Het CBO is het kwaliteitsinstituut voor gezondheidszorg (Palliatieve zorg Sint-Gillis-Waas). Op de websites van deze organisaties kunnen samenwerkende zorgverleners zoeken op trefwoorden van doelgroepen, thema’s of methodieken en gebruik maken van wat al is bedacht en ontwikkeld. In deze paragraaf belichten we enkele instituten en initiatieven iets uitgebreider vanwege hun relevantie voor de sa­ menwerkende eerste lijn.

Zorgverlening Kemzeke

5.1 Jan van Es Instituut Dit is het landelijk expertisecentrum voor de geïntegreerde eerste lijn dat begin 2010 van start is gegaan. LVG, NIVEL en Zorggroep Almere gaan nauw samenwerken met dit nieuwe instituut. Het centrum wil de wetenschappelijke basis voor beleid en organisatie van de eerste lijn versterken. Onder meer door het ontwikkelen en verzamelen van praktisch toepasbare kennis en het vertalen hiervan naar praktijk en beleid.

5.2 Centrum Gezond Leven (CGL) Het Centrum Gezond Leven van het RIVM bevordert het gebruik van landelijk inzet­bare leefstijlinterventies. Zorgverlening Steendorp. Het on­ dersteunt lokale zorgverleners met informatie over de beschikbare inter­venties en een beoordeling daarvan op kwali­ teit en samenhang. Taken -- Uitbouwen van het internetloket waar professionals informatie vinden over de kwaliteit, implementa­tiegraad, kosten en andere randvoorwaarden van beschikbare leefstijlinterventies -- Samenhang aanbrengen tussen gedragsbeïnvloedende interventies die zijn gericht op de leefstijl en omgeving van het individu -- Beoordelen van de kwaliteit van interventies aan de hand van een certificeringssysteem dat wordt ontwikkeld met betrokken partijen -- Bevorderen van een goede aansluiting tussen vraag en aanbod, waarbij hiaten en overlap in het aanbod van interventies worden verminderd -- Kennis delen met overheid en professionals, bijvoorbeeld door het coördineren van richtlijnontwikke­ling Het CGL werkt samen met GGD’en, thuiszorgorganisaties, GGZ-instellingen, ge­meenten en verschillende gezond­ heidsbevorderende organisaties.

5.3 Zorginnovatieplatform (ZIP) Het in 2008 door het Ministerie van VWS opgerichte ZIP heeft tot taak het bevorderen van de totstandkoming van een goed innovatieklimaat en goede randvoorwaarden voor innovatie in preventie en zorg. Zorginnovatie is nodig en ur­ gent om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te behouden en vooral ook toegankelijk en betaalbaar te houden. Zorgverlening Temse.

Leden maken een profiel aan en publiceren hun innovatie op de website die zo als databank fungeert. Maandelijks is het ZIP-café en jaarlijks het ZIP-event. 7. 5.4 Zorg, Innovatie, Wijzer (ZIW) De ZIW is een loket voor vragen over zorginnovaties. Het is een initiatief van NZa, CVZ en Zon, Mw.

Ga aan de slag en versterk het idee. Praat met wetenschappers, aanbieders en zeker ook gebruikers over hun wensen en behoeften. Gebruik hun ervaringen bij het uitschrijven van uw idee. En neem daarbij al zoveel mogelijk de zorginhoudelijke, organisatiekundige en financiële as­pecten mee. Stap 2: Vormgeven Uw idee staat op papier.

Kijk ook wat randvoorwaarden zijn om uw innovatie succesvol in te voeren. Al die kennis zult u in latere fases hard nodig hebben om beslissers (managers, geldschieters, overheid) te overtuigen van de meerwaarde van uw innovatie. Stap 4: Bewijzen dat het beter werkt De test is geslaagd. Uw prototype blijkt goed te werken (Thuisverpleging Windham).Is uw innovatie echt beter dan wat er al bestaat? Of is het gewoon een andere manier om dezelfde dingen te doen? Aan u om te bewijzen dat uw prototype beter is dan wat er bestond: meer kwaliteit, goedkoper of sneller. Dat bewijs is nodig, want de overheid wil aantoonbare meerwaarde zien voordat u uw innovatie breed kunt invoeren in de gezondheidszorg.

Kies voor zorgverlening van Thuisverpleging Bornem (Klein Brabant)

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Latest Posts

Thaise Massage

Published Jun 13, 24
5 min read

La Luna By Bangkok Thaise Massage

Published Jun 10, 24
7 min read