Luchthavenvervoer Geraardsbergen  thumbnail

Luchthavenvervoer Geraardsbergen

Published Sep 27, 23
6 min read

Luchthavenvervoer Assenede

De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen (luchthavenvervoer charleroi tarieven). 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld

Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. luchthavenvervoer lier. Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen

  1. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. luchthavenvervoer mallorca. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis

Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. luchthavenvervoer vanuit gent. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen

Onyva LuchthavenvervoerIndien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking - speedy luchthavenvervoer boeken. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragenDe reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. luchthavenvervoer den bosch.

De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden 3. luchthavenvervoer kevin. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt

Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. luchthavenvervoer pelt. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing

  1. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen..

Luchthavenvervoer Sint-niklaas

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2 (luchthavenvervoer schiphol). Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten

  1. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een overeenkomst tot verzoening bezorgen. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

gr@skynet (luchthavenvervoer gavere). be Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor een gewone rechtbank. 2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij

De reisorganisator of reisbemiddelaar die verwerende partij is, kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag 1250 euro bedraagt of meer - luchthavenvervoer sint niklaas. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m. b.t - luchthavenvervoer eindhoven airport. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden

Luchthavenvervoer Izegem

  1. Art. 2: Promotie Deze brochure werd te goeder trouw opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele fouten of wijzigingen zullen u meegedeeld worden in de vorm van errata of wijzigingsberichten. In sommige omstandigheden kan Pegase genoodzaakt zijn een bepaalde reisformule tijdelijk of volledig te schrappen, waarbij zij wel ter beschikking blijft om de (kandidaat-) reiziger een alternatief aan te bieden.

4: Informatie vanwege de reiziger 1 - luchthavenvervoer herentals. Verplichtingen m. luchthavenvervoer regio w.vl.. b.t. documenten De reisdocumenten omvatten onder meer de vervoersbewijzen en de bons/bewijzen voor de andere gereserveerde diensten, samen met de praktische reisinformatie. Deze reisdocumenten zijn ter beschikking a) ofwel bij de Pegase reisagent uiterlijk 7 dagen vóór afreis b) ofwel mogelijks op de luchthaven, indien de inschrijving of wijziging van inschrijving gebeurt vanaf 21 dagen vóór afreis of in geval van een lijnvluchtIndien de inschrijving minder dan 7 werkdagen voor afreis werd gemaakt, worden de documenten mogelijks, naar soevereine beoordeling van Pegase, naar de reiziger verstuurd per koerier - luchthavenvervoer schiphol. De koerierskosten zijn dan voor rekening van de reiziger. Indien een late inschrijving geen originele reisdocumenten vereist, is het mogelijk dat deze reisdocumenten, die beperkt zijn in hoeveelheid, rechtstreeks worden doorgefaxt naar de reiziger

Zijn identiteitspapieren en reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer. De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen van de informatie gepubliceerd bij elke bestemming in de kleurenbrochure. luchthavenvervoer charleroi. Desgevallend dient hij hieromtrent inlichtingen te bekomen bij het consulaat van het betrokken land of op Reizigers van niet-belgische nationaliteit zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan te geven aan de Pegase reisagent en dienen informatie in te winnen bij het consulaat van het land van bestemming

Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto (kids-id) - luchthavenvervoer charleroi. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken. Pegase benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren m

Carinex Luchthavenvervoer

de specifieke toepasselijke regelgeving omtrent minderjarigen (luchthavenvervoer taxi). Indien een reiziger bij de afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op Pegase kunnen verhalen. Voor huwelijksreizen met extra hotelkortingen dient de reiziger een officieel attest van huwelijk, afgeleverd door een officiële instantie, over te maken aan de receptie van het hotel bij aankomst

Latest Posts

Thaise Massage

Published Jun 13, 24
5 min read

La Luna By Bangkok Thaise Massage

Published Jun 10, 24
7 min read