Een Geïntegreerde Zorgverlening In De Eerste Lijn  thumbnail

Een Geïntegreerde Zorgverlening In De Eerste Lijn

Published May 05, 22
7 min read

Zorgverlening op maat

Zorgverlening is het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft. Onder de eerste lijn  wordt de basisgezondheidszorg verstaan die buiten de muren van een ziekenhuis aan een zorgbehoevende verstrekt wordt. Het betreft dus de zorgen verschaft door een huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts,... Bij Thuisverpleging Temse kan je terecht voor verzorging en verpleging thuis: o.a. : hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven,  hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten, Andere zorgverleners bieden bijvoorbeeld ook schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Zorgverlening BranstIn de samenwerking met de transmuraal verpleegkundig specialist zien we dat de afbakening van taken niet altijd duidelijk is. Ook hier worden taken van de wijkverpleegkundige overgenomen (met name AIV). Zorgverlening Hingene. Zoals aangegeven zien huisartsen het beroep van wijkverpleegkundige met name als een generalistisch beroep en willen terug naar de vroegere korte communicatielijnen.

Verdere specialisatie wordt door hen als wenselijk en noodzakelijk gezien om adequaat om te kunnen gaan met zorgvragen en verwijzingen door verpleegkundig specialist en medisch specialist. Ondanks de veranderingen in de zorg is de kern van het wijkverpleegkundig beroep behouden gebleven. De wijkverpleegkundige heeft regelmatig contact met de cliënt in zijn thuisomgeving en bouwt daarom makkelijk een vertrouwensrelatie met de cliënt op.

Daar waar bij diabetes sprake lijkt te zijn van een duidelijke taakverdeling, is dit bij de complexe zorg voor ouderen niet het geval. Zorg is onvoldoende geprotocolleerd en er is onvoldoende afstemming tussen de (vele) hulpverleners rondom de cliënt. Juist in de complexe zorg voor ouderen is een grote rol voor de wijkverpleegkundige weggelegd.

6 De positie van de wijkverpleegkundige in het Quattro-model is in diverse opzichten een verrijking van de zorg: de wijkverpleegkundige biedt (samen met de andere disciplines in het Quattro-model) meer volwaardige zorg, omdat zij zorg verleent; in de thuissituatie en een signaleringsfunctie heeft; de wijkverpleegkundige is een stabiele en continue factor in de zorg voor de cliënt; de wijkverpleegkundige is multi-inzetbaar en kan zowel ziektespecifieke als algemene zorg verlenen. Thuisverpleging Windham.

1 Achtergrondschets van het onderzoek 1. 1.1 Aanleiding In de gezondheidszorg doen zich diverse ontwikkelingen voor ten aanzien van zowel de zorgvraag als het zorgaanbod. De Nederlandse bevolking vergrijst en heeft daarmee steeds meer medische en aanverwante zorg nodig (van der Wijst, 1999). Onder invloed van de vergrijzing van de populatie zal het aantal patiënten met een chronische aandoening stijgen (van den Bergh et al. Palliatieve zorgverlening., 1994).

De ouderen van de toekomst zullen hoogstwaarschijnlijk andere en hogere eisen stellen aan de ouderen- en thuiszorg en meer keuzevrijheid wensen (‘zorg op maat’) (van der Wijst, 1999). Bovengenoemde ontwikkelingen maken een andere inrichting van het zorgstelsel noodzakelijk. De gezondheidszorg in zijn huidige vorm zal de toenemende zorgvraag nauwelijks kunnen verwerken. Wat is zorgverlening?.

Zorgverlening Belsele

Een pluriformere zorgvraag, medisch-technologische ontwikkelingen en vergrijzing leiden per saldo tot een voortgaande opwaartse druk op de kosten van de gezondheidszorg (van der Wijst, 1999). Sinds de publicatie van het plan Simons zijn velerlei initiatieven ontstaan die niet zozeer de plaats waar of door wie de zorg wordt verleend centraal stellen, maar de patiënt/cliënt met diens zorgbehoefte als uitgangspunt nemen (Anoniem, 1990).Transmurale zorg, zorgketens en disease management zijn hiervan voorbeelden. Zowel van tweede naar eerste lijn van de gezondheidszorg als tussen diverse typen zorgverleners treden verschuivingen op in taken in de zorgverlening. Deze ontwikkeling wordt aangeduid als substitutie van zorg (Spreeuwenberg, 1994). 1. 1.2 Context In de regio Maastricht is sinds het begin van de jaren negentig veel ervaring opgedaan met functiegerichte zorgvernieuwingsinitiatieven.Type, 1 Van complexe zorg voor ouderen is sprake bij problematiek op verschillende gebieden, een veelal onduidelijke hulpvraag en een wankel evenwicht in de gezondheidssituatie (Stichting Gezondheidscentra Maastricht, 1999). De definitie voor complexe zorg komt op hoofdlijnen overeen met de definiëring van de zorg voor de geriatrische patiënt (Fiolet et al - Palliatieve zorg Sint-Gillis-Waas., 1998).Deze patiënten kunnen door de huisarts worden gecontroleerd of worden overgedragen aan een praktijkondersteuner c. q. verpleegkundig specialist (verticale substitutie) afhankelijk van de complexiteit van de zorg. De toewijzing van de cliënt aan de desbetreffende zorgverlener gebeurt aan de hand van de complexiteit van de aandoening, 2 Vanuit het verleden wordt gesproken over praktijkverpleegkundige terwijl heden ten dage de functie praktijkondersteuner heet omdat zij ook door niet-verpleegkundigen met HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld doktersassistentes met specifieke bijscholing) kan worden ingevuld - Zorgverlening Buggenhout.

Primair verantwoordelijke zorgverleners 1. Zorg door specialist 2. Zorg door verpleegkundig specialist 3. Zorg door huisarts en praktijkondersteuner 1. 1.3 De positie van de wijkverpleegkundige in het Quattro-model Parallel aan de ontwikkeling van het Quattro-model, bestaat interesse voor de positie van de wijkverpleegkundige binnen het Quattro-model op het gebied van zowel diabeteszorg als complexe zorg voor ouderen.

Door de komst van nieuwe functies, zoals de praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist, is de functie en positie van de wijkverpleegkundige onduidelijk geworden. Zorgverlening Elversele. Voor de terreinen diabetes en complexe zorg voor ouderen is gekozen daar op beide terreinen in de regio een ruime ervaring is opgedaan met zorgvernieuwingsprojecten met verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners.

Zorgverlening Liezele

De rol van de wijkverpleegkundige in de diabeteszorg zal verschillen van haar3 meer traditioneel generalistische rol op het gebied van de complexe zorg voor ouderen. Als gevolg hiervan zal de taakinvulling voor beide gebieden door wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner c. q. verpleegkundig specialist naar verwachting verschillen. Deze verschillen worden hier inzichtelijk gemaakt.

Daarmee lijkt een duidelijke positionering van de wijkverpleegkundige in het zich ontwikkelende Quattro-model dan ook nodig. Enerzijds zijn er voor de wijkverpleegkundige mogelijkheden zich te ontwikkelen tot praktijkondersteuner of verpleegkundig specialist en tot verrijking van functie en taken, anderzijds ontstaat het risico van functieverarming. Zorgverlening Sint-Amands. Als gevolg van diverse ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg zijn functie en taken van de wijkverpleegkundige niet alleen inhoudelijk veranderd, maar zijn er binnen de wijkverpleging ook nieuwe functies ontstaan waarbij de invulling regionaal kan verschillen (van Oosterhout, 2000).

2 Onderzoeksdoel Het doel van dit onderzoek is het verduidelijken van de positie van de wijkverpleegkundige op het gebied van zowel diabeteszorg als complexe zorg voor ouderen binnen het Quattromodel en dit met name in verhouding tot de praktijkondersteuner en de verpleegkundig specialist (Thuisverpleging Weert). Hierdoor worden verschillen in de positionering van de wijkverpleegkundige in zowel diabeteszorg als complexe zorg voor ouderen inzichtelijk gemaakt (Zorgverlening Weert).

Anderzijds is het onderzoek bedoeld om informatie omtrent de positie van de wijkverpleegkundige te vergaren in termen van taakafbakening, opdat die kan worden betrokken bij de besluitvorming op beleidsniveau onder andere ten aanzien van het te ontwikkelen Quattro-model. Zorgverlening Waasmunster. De uit het onderzoek voortkomende aanbevelingen worden aangeboden aan Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (STOOM) en andere landelijk en regionaal werkzame organisaties zoals de Landelijke Vereniging voor Wijkverpleging (LVW) en de thuiszorgorganisaties in de regio.

1. 3 Probleemstelling, vraagstelling en onderzoeksvragen 1. 3 (Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood -).1 Probleemstelling en vraagstelling Door de komst van nieuwe functies, zoals de praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist, is de functie van de wijkverpleegkundige onduidelijk geworden omdat beide zich op het werkgebied van de wijkverpleegkundige begeven. Hierdoor kan er onduidelijkheid bestaan over de taakafbakening en verantwoordelijkheden.

3 (Zorgverlening Dendermonde).2 Onderzoeksvragen Bovenstaande centrale vraagstelling is geoperationaliseerd in de volgende onderzoeksvragen: 1. Welke functie en taken hebben de wijkverpleegkundige en de andere disciplines binnen het Quattro-model op het gebied van de diabeteszorg en de complexe zorg voor ouderen? 2. Wat voor soort modellen voor samenwerking in Nederland worden in de literatuur beschreven op het gebied van diabeteszorg en complexe zorg voor ouderen tussen de volgende disciplines: 11 3.

Zorgverlening Puurs5. 6. 7. 8. 1. 4 a. wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner? b. wijkverpleegkundige en verpleegkundig specialist? c. wijkverpleegkundige en huisarts? d. wijkverpleegkundige en medisch specialist? Welke zijn de samenwerkingsrelaties tussen praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist, huisarts en/ of medisch specialist? Zijn er vergelijkbare samenwerkingsmodellen in het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen? Hoe zou de wijkverpleegkundige kunnen samenwerken met de overige disciplines binnen het Quattro-model volgens de betrokken partijen? Waar liggen voor de wijkverpleegkundige de grenzen en overlapsituaties met de disciplines binnen het Quattro-model waarmee zij samenwerkt? Levert de samenwerking binnen het Quattro-model de wijkverpleegkundige mogelijkheden op in de zin van wijziging van de taken en/ of perspectieven en wat zijn de consequenties voor de beroepsontwikkeling? Wat zijn de verschillen in de rolverdeling van de wijkverpleegkundige binnen het Quattromodel tussen die op het gebied van de diabeteszorg en die op het gebied van de complexe zorg voor ouderen? Begrippenkader In deze paragraaf worden een aantal begrippen omschreven die in dit onderzoek veelvuldig terugkomen.

• Diabeteszorg Diabeteszorg omvat de totale zorg voor mensen met diabetes mellitus (type 1 of type 2) (Zwaan, 1997) (Zorgverlening Puurs). • Complexe zorg voor ouderen Van complexe zorg voor ouderen is sprake bij problematiek op verschillende gebieden, een veelal onduidelijke hulpvraag en een wankel evenwicht in de gezondheidssituatie (Stichting Gezondheidscentra Maastricht, 1999) (Thuisverpleging Sint-Amands).

• Positie, beroepsprofiel en functieprofiel Met het begrip positie wordt gedoeld op het functieprofiel en de beroepsontwikkeling (in de zin van wijziging van taken, perspectieven en consequenties voor de beroepsontwikkeling). Hierbij worden de begrippen beroeps- en functieprofiel gehanteerd zoals beschreven door Van Weelderen en Kerkstra (1998). Een beroepsprofiel moet worden beschouwd als de gemeenschappelijke kern van beroepsactiviteiten in de beroepspraktijk en beroepseisen waaraan men moet voldoen om het beroep te kunnen uitoefenen.

Kies voor zorgverlening van Thuisverpleging Bornem (Klein Brabant)

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Latest Posts

Thaise Massage

Published Jun 13, 24
5 min read

La Luna By Bangkok Thaise Massage

Published Jun 10, 24
7 min read